Aktualno¶ci

Projekt "Woda, powietrze, ziemia, ogień - pakiet edukacyjny" zakończony

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych (FWIE) od grudnia 2009 do paĽdziernika 2010 roku realizowała projekt "Woda, Powietrze, Ziemia, Ogień – pakiet edukacyjny" dofinansowany ze ¶rodków Narodowego Funduszu Ochrony ¶rodowiska i Gospodarki Wodnej. W tym czasie Fundacja przeprowadziła 133 warsztaty promujące i   prezentujące pakiet edukacyjny "Żywioły". W warsztatach uczestniczyło 4006 osób głównie nauczycieli oraz osób zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży np. pracownicy o¶rodków edukacji ekologicznych, wychowawcy ¶wietlic itp. (www.zywioly.eco.pl). Na potrzeby projektu wydano 3000 egzemplarzy pakietu edukacyjnego "Żywioły" i 4150 płyt CD zawierających elektroniczną wersją pakietu i diaporamy ilustrujące teksty przewodnie do scenariuszy zajęć.
- Naszą misją jest stałe zwiększanie stopnia ¶wiadomo¶ci ekologicznej społeczeństwa poprzez edukację ekologiczną, realizowaną głównie poprzez projekty informacyjne oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży a także nauczycieli i społeczno¶ci lokalnych – mówią pracownicy FWIE.


Zapraszamy na warsztaty w ramach projektu
"Woda, powietrze, ziemia, ogień- pakiet edukacyjny"

Serdecznie zapraszamy na 2 godzinne bezpłatne warsztaty prezentuj±ce pakiet edukacyjny pn. "Żywioły", przygotowanym w ramach projektu "Woda, powietrze, ziemia, ogień- pakiet edukacyjny", dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to pomoc dydaktyczna dla nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych . Wszystkie tre¶ci oraz umiejętno¶ci s± zarówno zgodne z Podstaw± programow± kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjum, jak i kształc± umiejętno¶ci kluczowe. Pakiet ma formę zbioru scenariuszy zajęć - po 6 dla przedszkola i klas I-III oraz klas IV-VI. Każdy scenariusz został wzbogacony o karty pracy do wykorzystania podczas lekcji, jako zadanie domowe lub samodzielne pomoce dydaktyczne. Scenariusze s± poprzedzone tekstami przewodnimi - opowiadaniami, wierszami - nie tylko w formie drukowanej, ale również w postaci słuchowiska i pokazu fotografii i zdjęć. Cało¶ć uzupełnia piętna¶cie dodatkowych kart pracy (malowanki, rebusy, krzyżówki, zadania matematyczne) oraz dwadzie¶cia kolorowych plansz tematycznie zwi±zanych z poszczególnymi scenariuszami lekcji. Atrakcyjnym dopełnieniem pakietu s± gra planszowa oraz puzzle. Kolejne scenariusze zajęć zostały tak skonstruowane, aby dać nauczycielowi swobodę realizacji mog± być wdrażane w cało¶ci lub w interesuj±cych nauczyciela fragmentach. Mnogo¶ć poruszanych zagadnień sprawia, iż większo¶ć scenariuszy jest przeznaczona do realizacji na więcej niż jednej jednostce lekcyjnej.

Warsztaty realizowane będ± w województwach: małopolskim, ¶ląskim, podkarpackim, lubelskim i ¶więtokrzyskim w IV kwartale 2010 r, przeznaczone s± dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, wychowawców ¶wietlic, pracowników edukacyjnych, wychowawców socjoterapeutycznych itp.

Bardzo prosimy o pomoc w organizacji tego typu warsztatów. Wymogiem jest zorganizowanie przez Państwa bezpłatnej sali oraz 30 uczestników warsztatów. Zgłoszenia przyjmowane będ± do 30 wrze¶nia 2010, na adres mailowy edukacja@fwie.eco.pl lub telefonicznie: 0126315731.

Ze strony Fundacji gwarantujemy do¶wiadczon± kadrę trenersk±, która przeprowadzi warsztaty, jak również bezpłatne pakiety edukacyjne oraz dyplomy uczestnictwa.


Witrynę odwiedziło: osób